رئیس امور اداری

 

  

 

                                          رییس امور اداری 

 

 

                                       بـابـک چـگنـی


 

 


 

 

سوابق تحصیلی 

 

-کارشناس مدیریت وبرنامه ریزی

-دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک

سوابق اجرایی: 

 آغاز فعالیتدرمرکزطالقانی ازسال 72درخدمت بالینی واز سال83 با عناوین :

-مسئول تجهیزات پزشکی

-مسئول واحد درآمد مرکز

مسئول حسابداری دانشکده جدیدالتاسیس دندانپزشکیدرسالهای88تا91

- مسئول حسابداری پردیس خودگردان دانشگاهازسال92 تا سال 1394

-از سال 1394 تا کنون در سمت رئیس  امور اداری مرکز فعالیت مینمایند. 

 فعالیت های رئیس امور اداری:

l  پیش بینی کادر نیروی انسانی مورد نیاز و انجام امور استخدامی کارکنان مؤسسه با رعایت قوانین و مقررات استخدامی مربوط

l   تنظیم و نگهداری پرونده استخدامی و صدور احکام مربوطه اعم از انتصاب، ماموریت، تعلیق، ترفیع، مرخصی، اضافه کاری، حفظ و حراست از پرونده ها

l   اجرای قوانین و مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های استخدامی، رفاهی و بیمه کارکنان

l  راهنمایی و پاسخگویی مسئولانه به مراجعه کنندگان

l   همکاری در انجام سایر کارهای اداری با همکاران

l   رعایت امانت و عدم افشای مطالبی که در حین کار در جریان قرار می گیرد.

l   انجام سایر امور ارجاعی در چارچوب امور مؤسسه

l  پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و اعضای هیئت علمی و قراردادی و سایر هزینه های مؤسسه طبق مقررات

l  همکاری در انجام امور مربوط به مناقصه ها و مزایده ها مطابق مقررات جاری

l   نظارت بر انجام امور مربوط به دبیرخانه، بایگانی، دریافت و توزیع نامه ها

I   مشارکت در فرایند ارزشیابی کارکنان و ارائه پاسخ های لازم در این زمینه