ریاست

                                                       مرکز آموزشی درمانی آیت ا ...طالقانی

                                                                                                                                                                ریـیس مـرکـز

 

 

                                                                                 دکتر خسرو فرهادی

دکترفرهادی

                                                                                           متخصص بیهوشی

                                                        عضو هیات علمی دانشگاه

 - فارغ التحصیل پزشکی عمومی سال 74 از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

- فارغ التحصیل دوره تخصصی بیهوشی و مراقبتهای ویژه سال 77 از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

سوابق مدیریتی :

- دو دوره مدیر گروه بیهوشی و مراقبتهای ویژه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

- عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی کرمانشاه

- مسئول فنی بخش مراقبتهای ویژه مراکز آموزشی درمانی طالقانی و فارابی

- عضو کمیته ایمنی و ترویج زایمان طبیعی کرمانشاه

- نماینده گروه بیهوشی در کمیته راهبردی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

- مسئول ارزیابی درون گروهی بیهوشی

- مسئول آزمون ارتقاءدستیاری گروه بیهوشی

- معاون درمان مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع )

-رییس مرکز آموزشی درمانی طالقانی از سال 1395