مرکز آموزشی درمانی آیت ا ... طالقانی

نادری پور                   مـدیـریت بیـمارسـتان                                                                                                                                      ارسـلان نادری پـور

                                                   عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی

سوابق اجرایی

-سرپرستار اورژانس شبکه بهداشت و درمان اسلام آباد غرب 73-71

-سرپرستار بخش ای سی یو جراحی قلب بیمارستان امام علی (ع) 80-78 

- سوپروایزر آموزشی بیمارستان امام علی (ع)83-82

-مسئول تجهیز و راه اندازی بیمارستان امام رضا (ع) 84-83

- مدیر خدمات پرستاری بیمارستان امام رضا (ع) 86-84

-مسئول استعداد های درخشان ومسئول اموربالینی دانشکده پیراپزشکی(عضو هیئت علمی) از سال 87 تا 95

سوابق آموزشی و پژوهشی

- عضو هیئت علمی دانشگاه

-کارشناس ارشد آموزش پرستاری

-دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت آموزشی

-عضو کمیته برنامه ریزی آموزشی مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه

-تدوین کتاب راهنمای سریع درمان  ، مراقبت و انتقال در فوریتهای پزشکی

-چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی خارج و داخل کشور

-مدرس کارگاههای C.P.R  پایه و پیشرفته در سطح دانشگاه.


تاریخ بروزرسانی : ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ۱۳:۴۶