مدیریت خدمات پرستاری

 مرکز اموزشی درمانی آیت ا ... طالقانی

 مدیریت خدمات پرستاری

دفتر پ 1

                                       مدیر خدمات پرستاری    

                                            کریم چهار دولی

چهاردولی

 

 

سوابق اجرایی :

- مدیر خدمات پرستاری بیمارستان امام رضا (ع)به مدت 2 سال

-سوپروایزر ومدیر اورژانس بیمارستان امام رضا به مدت 4 سال

-عضو هیات مدیره نظام پرستاری استان

-عضو هیات بدوی شورای انتظامی نظام پزشکی استان

-دبیر کمیته سکته حاد مغزی بیمارستان امام رضا(ع )

-سوپروایزرنمونه کشوری و دریافت لوح تقدیر ازدست دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر وقت بهداشت ودرمان  وآقای میرزابیگی معاون کنونی پرستاری وزارت متبوع و رییس کل اسبق سازمان نظام پرستاری کشور

شرح فعالیتهای های مدیر خدمات پرستاری:

1- برنامه ریزی درزمینه های ارتقاء کیفی وبهبود مستمر فعالیتهای ارائه خدمات مددجویان

2- تعیین اهداف (کوتاه مدت ، میان مدت ، درازمدت ) مبتنی برنیازها جهت تامین ، حفظ وارتقاء سطح سلامت ورفاه مددجو / بیمار باتوجه به خط مشی های مرکز وپیشنهاد به مقامات ذیربط

3- تعیین خط مشی واتخاذ روشهای مناسب وتعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر

4- برنامه ریزی جهت تشکیل وشرکت درکمیته ها

5- ارائه راهکار بهینه به مسئول وایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر .

6- ایجاد هماهنگی ومشارکت فعال دربرنامه ریزی های بهداشتی درمانی وتوانبخشی مرکز .

7- ایجاد هماهنگی دربرنامه های آموزشی بالینی دانشجویان گروههای پرستاری

8- تعیین وپیشنهاد بودجه مورد نیاز واولویت بندی آنها جهت اجرای برنامه‌های پرستاری

9- انجام برنامه ریزی وهمکاری باسایر واحدهای ذیربط درجهت ارتقاء دانش ومهارت حرفه‌ای کارکنان پرستاری

10- ارائه راهکارهای اساسی دربرنامه ریزی جهت تامین رفاه کارکنان تحت نظارت با همکاری سایر واحدهای ذیربط

11- تعیین حدود وانتظارات وعوامل عملکردی دررده های مختلف شغلی باتوجه به امکانات وشرح وظایف مصوب

12- بکارگیری نیروی انسانی براساس توانایی افراد درشیفتهای مختلف کاری

13- پیشنهاد ومصاحبه باداوطلبان وانتخاب افراد صلاحیت دار ومعرفی آنها به کارگزینی جهت به کارگیری

14- پیشنهاد انتصاب وانتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست مرکز جهت به کارگیری

15- تصمیم گیری درمورد مرخصی ها ، ماموریتها و ... کارکنان گروه پرستاری

16- رهبری وهدایت واحدهای ذیربط درجهت تحقق اهداف گروه پرستاری

17- ارائه الگوی مناسب پرستاری با برقراری ارتباط موثر/ عملکرد مطلوب/ حسن رفتار شغلی و..

18- اتخاذ تدابیر لازم وارائه راهکارهای اساسی درجهت ایجاد تقویت انگیزش درکارکنان (تشویق و تنبیه ) گروه پرستاری

19- تشکیل واداره جلسات اختصاصی وویژه درجهت حل مشکلات واحدهای ذیربط

20- تامین نیازهای آموزش کارکنان شامل : آشناسازی پرسنل جدیدالورود با مقررات و خط مشی ها

21- رسیدگی و پیگیری مشکلات کارکنان گروه پرستاری

22- نظارت و کنترل کیفیت مراقبت پرستاری براساس استانداردها تعیین شده با استفاده از ابزارهای مناسب (چک لیست و .)

23- نظارت برحسن اجرای شرح وظایف سطوح مختلف کارکنان پرستاری

24- بررسی آماری از برآیند خدمات پرستاری شامل حوادث ، آمارمرگ ومیر و سوء مراقبت و رفتار ، عفونتهای ثانویه و .

25- نظارت برارزشیابی مستمر عملکرد کارکنان پرستاری درطول سال

26- بازدید مستمر ازواحدها درشیفتهای مختلف

27- ارزشیابی، برنامه های تعیین شده مبتنی برهدف مرکز و گزارش عملکرد

28- بررسی سطح رضایت مندی بیمار ، مددجو ، خانواده ، کارکنان

شرح وظایف سوپروایزر بالینی


     کسب دستور و برنامه کار از مدیر خدمات پرستاری

 مشارکت و همکاری در جمع آوری اطلاعات

 همکاری با مدیر پرستاری د تنظیم و تدوین اهداف و خط مشی­های واحدهای ذیربط با همکاری

سایر مسئولین

ارائه پیشنهادات لازم در جهت ایجاد تغییرات مناسب در سیستم خدمات پرستاری

مشارکت و همکاری در برنامه­ ریزی­های آموزشی کارکنان، دانشجویان ، مددجویان / بیماران

برنامه ریزی و هماهنگی در پذیرش و برنامه ریزی ترخیص مددجویان / بیماران

   تهیه و تنظیم گزارشات کمی و کیفی از وضعیت موجود سرویس دهندگان، سرویس گیرندگان،   

 عملکرد ....واحدهای ذیربط

ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف مرکز جهت ارائه خدمات مطلوب درواحدهای ذیربط

l  تشخیص نیازها و مشکلات موجود در واحدهای مرتبط پرستاری (مربوط به کارکنان مددجویان  

بیماران، محیط و ....) و اقدام جهت حل آنها

مشارکت در توزیع کارکنان پرستاری بر اساس توانائیها و نیازها در واحدها و شیفتهای مختلف

 ایجاد شرایط کاری مناسب و حسن تفاهم مابین افراد

شرکت در برنامه­های آموزشی به منظور ارتقای سطح آگاهی و مهارت خود در جهت ارائه

روشهای موثرتر

شرکت در کمیته­های مختلف بیمارستانی و پرستاری (آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، نظارت و

ارزشیابی ، رفاهی، توانبخشی و ...)

تامین و ایجاد شرایط مناسب و اقدام در زمان بروز فوریتها(تأمین نیروی انسانی، تجهیزات و

  امکانات و ...)

l  هماهنگی درارجاع مددجو به خانواده، مرکز بهداشتی، درمانی، توانبخشی و ...


نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی کارکنان پرستاری(رعایت مقررات اداری / رعایت ضوابط

کاری، اخلاقی و ...)

نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات پرستاری مبتنی بر استانداردها با استفاده از ابزرا

مناسب(چک لیست و ...)

بازدید مستمر از واحدهای مرتبط بمنظور حصول اطمینان ازحسن ارائه خدمات ، ثبت و ارائه

گزارش به مافوق

هدایت کارکنان در جهت ارتقاء سطح کیفی مراقتبها

ارائه راهنماییهای لازم به کارکنان، کمک و حمایت از آنها

مشارکت و همکاری درجهت تأمین نیازهای آموزشی کارکنان شامل: آشناسازی کارکنان جدید

الورود با مقررات، خط مشی­ها، شرح وظایف و ...

l  ثبت حوادث، وقایع غیرمترقبه، آمار(بیماران بد حال، پذیرفته شد، ترخیصی، فوت شده و....)

وگزارش به مافوق

ارزشیابی مستمر کارکنان بر طبق عوامل عملکردی، رفتارهای شغلی و اخلاقی

همکاری و مشارکت در ارزشیابی اثر بخشی خدمات از طریق: حسابرسی کیفی / بررسی

رضایتمندی مددجویان/ بررسی رضایت مندی کارکنان

همکاری و مشارکت در ارزشیابی تأثیر برنامه­های آموزشی بر کیفیت ارائه خدمات پرستاری

همکاری و مشارکت درارزشیابی برنامه­ها و خط مشی­های مدون، جهت دستیابی به اهداف از

پیش تعیین شده

l  کنترل و نظارت مستمر بر چگونگی مصرف و نگهداری تجهیزات، داروها و .... 

انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق