سعید رگ جان متولد 1357 

کارشناس پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1380 

سوابق کاری و اجرایی 

پرستار بیمارستان شهدا از سال 1380 تا 1382 

پرستار مرکز آموزشی درمانی امام علی (ع) از سال 1383 تا 1385 

پرستار مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) از 1385 تا 1387 

پرستار مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی از سال 1387 تا 1389 

مسئول شکایات مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی از سال 1389 تا کنون