شماره تماس دفتر حراست بیمارستان 

38367984 داخلی 263